Skype Me™!

Добредојдовте во Радио Битола, Гостину !!! Доколку сакате да сте Активни на нашиот форум Ве молиме РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ

mala_reklama_01
mala_reklama_02

Правила

Радио Битола не гарантира постојана достапност на веб страницата.

Огласите на Радио Битола потекнуваат од корисниците и фирмите.

Ви укажуваме на тоа дека Радио Битола не дава гаранција за точноста, квалитетот, целосноста, сигурноста или легалноста на огласите, како и за контактот помеѓу корисниците.

Радио Битола нема да објавува огласи со нелегална, несериозна или сомнителна содржина (лихварство, проституција и сл.)

Секој оглас може да биде објавен еднократно.

Секој оглас има времетраење од 30 дена.

mala_reklama_01
mala_reklama_02